De kunstenaar Twins Seven Seven liet in zijn werk geen lege plek onbenut. Horror vacui, noem je dat, angst voor het lege. Begin je al bang te worden? Kom kijken naar het werk van Twins Seven Seven. Zijn werk is gevuld met de aardse, zichtbare wereld en de wereld van de geesten. Tijdens de workshop werk je samen aan een kunstwerk met fantasiewezens en vul je de ruimte alsof je bang bent. Niet voor jouw buitengewone wezen, maar voor het lege vlak.

The artist Twins Seven Seven left no empty space in his work. Horror vacui, it’s called, fear of the empty. Are you starting to get scared? Come and see the work of Twins Seven Seven. His work is filled with the earthly, visible world and the world of the spirits. During this workshop, you work together at an artwork filled with imaginary creature and fill the space as if you are afraid. Not for your extraordinary creature, but for the empty space.

Horror Vacui: Bang voor de Leegte